ฟันปลอมถอดได้ (Denture)

ฟันปลอมถอดได้ (Denture)

เมนูราคา (บาท)
ฟันปลอมฐานโลหะ เต็มปากบน
VITALLIUM UPPER-TEETH FULL DENTURE
16500
ฟันปลอมฐานโลหะ เต็มปากล่าง
VITALLIUM LOWER-TEETH FULL DENTURE
18500
ฟันปลอมฐานโลหะ (เต็มปากบนที่เหลือฟันแท้ 1 ซี่)
VITALLIUM UPPER-TEETH FULL DENTURE (NATURAL TOOTH REMAINING)
16000
ฟันปลอมฐานโลหะ (เต็มปากล่างที่เหลือฟันแท้ 1 ซี่)
VITALLIUM LOWER-TEETH FULL DENTURE (NATURAL TOOTH REMAINING)
18000
ตะแกรงทอง สำหรับฟันปลอมฐานพลาสติก
GOLD-PLATED MESH FOR PLASTIC DENTURE
1000-1500
ตะขอสีเหมือนฟัน (ตัวละ)
TOOTH-COLORED CLASP ARM (EACH CLASP ARM)
700
ฟันปลอมที่ไม่มีฟันแท้รับด้านท้าย (เพิ่มชิ้นละ)
DISTAL FREE-END REMOVABLE PARTIAL DENTURE (ADDITIONAL COST)
500
เติมฟันบนฐานฟันปลอมเก่า (ซี่แรก)
TOOTH ADDITION ON OLD DENTURE (THE FIRST TOOTH)
2000
เติมฟันบนฐานฟันปลอมเก่า (ซี่ต่อไป)
TOOTH ADDITION ON OLD DENTURE (FROM SECOND TEETH)
500
เติมฟันบนฐานฟันปลอมวัลพลาส (ซี่แรก)
TOOTH ADDITION ON VALPLAST DENTURE (THE FIRST TOOTH)
2500
เติมฟันบนฐานฟันปลอมวัลพลาส (ซี่ต่อไป)
TOOTH ADDITION ON VALPLAST DENTURE (FROM SECOND TEETH)
500
เติมฐานฟันปลอมทั้งปาก (ทำจากที่อื่น)
RELINING OF FULL DENTURE (FROM OTHER CLINICS)
5000
เติมฐานฟันปลอมทั้งปาก (ทำจากเรา)
RELINING OF FULL DENTURE (FROM OUR CLINIC)
2000
เติมฐานฟันปลอมทั้งปาก ด้วยวัสดุอ่อน (ทำจากที่อื่น)
RELINING OF FULL DENTURE USING TISSUE CONDITIONER (FROM OTHER CLINICS)
2000
เติมฐานฟันปลอมทั้งปาก ด้วยวัสดุอ่อน (ทำจากเรา)
RELINING OF FULL DENTURE USING TISSUE CONDITIONER (FROM OUR CLINIC)
1000
เติมฐานฟันปลอมบางส่วน (ทำจากที่อื่น)
RELINING OF PARTIAL DENTURE (FROM OTHER CLINICS)
2000
เติมฐานฟันปลอมบางส่วน (ทำจากเรา)
RELINING OF PARTIAL DENTURE (FROM OUR CLINIC)
1000
ซ่อมฟันปลอมทั้งปาก
REPAIRING OF FULL DENTURE
1000
ซ่อมฟันปลอมบางส่วน
REPAIRING OF PARTIAL DENTURE
800
เติมตะขอฟันปลอมอย่างเดียว
ADDITION OF CLASP ARM
1500
ปรับแต่งฟันปลอมจากที่อื่น (ไม่รับประกัน)
DENTURE ADJUSTMENT FROM OTHER CLINICS (NO WARRANTY)
800
ฟันปลอมฐานพลาสติก (ซี่แรก)
PLASTIC DENTURE (THE FIRST TOOTH)
2000
ฟันปลอมฐานพลาสติก (ซี่ต่อไป)
PLASTIC DENTURE (FROM SECOND TEETH)
500
ฟันปลอมฐานโลหะ (ซี่แรก)
VITALLIUM PARTIAL DENTURE (METAL FRAME)
8000
ฟันปลอมฐานโลหะ (ซี่ต่อไป)
VITALLIUM PARTIAL DENTURE (FROM SECOND TEETH)
500
ฟันปลอมฐานโลหะ แบบ 1 ซี
ONE-TOOTH REMOVABLE BRIDGE
3500
ฟันปลอมฐานโลหะ แบบ 2 ซี
TWO-TEETH REMOVABLE BRIDGE
4500
ฟันปลอมฐานพลาสติก เต็มปากบน
PLASTIC UPPER-TEETH FULL DENTURE
11000
ฟันปลอมฐานพลาสติก เต็มปากล่าง
PLASTIC LOWER-TEETH FULL DENTURE
14000
ฟันปลอมฐานพลาสติก (เต็มปากบนที่เหลือฟันแท้ 1 ซี่)
PLASTIC UPPER-TEETH FULL DENTURE (NATURAL TOOTH REMAINING)
10500
ฟันปลอมฐานพลาสติก (เต็มปากล่างที่เหลือฟันแท้ 1 ซี่)
PLASTIC LOWER-TEETH FULL DENTURE (NATURAL TOOTH REMAINING)
13500