รักษารากฟัน (Root Canal Treatment)

รักษารากฟัน (Root Canal Treatment)

เมนูราคา (บาท)
รักษารากฟันหน้า
ROOT CANAL TREATMENT OF ANTERIOR TOOTH
5500
รักษารากฟันเขี้ยว หรือฟันกรามน้อย
ROOT CANAL TREATMENT OF CANINE/PRE-MOLAR
6000
รักษารากฟันกรามใหญ่
ROOT CANAL TREATMENT OF MOLAR
9000
ทำผนังฟัน
TEMPORARY WALL CONSTRUCTION
500
รื้อวัสดุอุดรากฟัน (รากละ)
REMOVAL OF ROOT CANAL FILLING (PER ROOT)
1000
ล้างรากฟัน (ทำจากที่อื่น)
ROOT CANAL IRRIGATION (FROM OTHER CLINICS)
500