ถอนฟัน ผ่าฟันคุด (Extraction/Impaction)

ถอนฟัน ผ่าฟันคุด (Extraction/Impaction)

เมนูราคา (บาท)
ผ่าฟันคุด (ซี่ละ)
IMPACTION EXTRACTION
4000-4000
ถอนฟันหน้า
ANTERIOR TOOTH EXTRACTION
600
ถอนฟันเขี้ยว หรือฟันกรามน้อย
CANINE / PRE-MOLAR EXTRACTION
800
ถอนฟันกรามใหญ่ (ซี่ละ)
MOLAR EXTRACTION
1000
ถอนฟันทีผ่านการรักษารากมาแล้ว
EXTRACTION OF ROOT-CANAL-TREATED TOOTH
1000-2000
ถอนฟันคุด (ซี่ละ)
IMPACTION EXTRACTION
4000-4500
ตัดกระดูกกราม
ALVEOLECTOMY
2000-4500
ตัดเอ็นยึดริมฝีปาก และลิ้น
TORECTOMY
1500-3500
ตัดปลายรากฟัน
ROOT RESECTION
4500
แก้ปัญหาถอนฟันจากที่อื่น
EMERGENCY TREATMENT
200-1000
ใส่วัสดุป้องกันการสลายตัวของกระดูก
COLLAPLUG
1000
ขลิบแต่งเศษกระดูกที่อื่น
MINOR ALVEOLECTOMY
500-2000
ยึดฟันทีหลุดจากเบ้า
FIXATION OF INJURED TOOTH
2000-4000
ตัดไหม (ทำจากทีอื่น)
STITCH OFF (FROM OTHER CLINICS)
100