จัดฟัน (Orthodontic)

จัดฟัน (Orthodontic)

เมนูราคา (บาท)
พิมพ์ปาก และวางแผนการรักษา
DENTAL IMPRESSION AND TREATMENT PLANNING
1000
ติดเครื่องมือจัดฟัน (แบ่งชำระ 1-3 ครั้ง)
APPLICATION OF DENTAL BRACES (UP TO 3 INSTALMENTS)
18000
ปรับเปลี่ยนลวด 15-35 เดือน (เดือนละ)
BRACES ADJUSTMENT 15-35 MONTHS (EACH MONTH)
1000
รีเทนเนอร์ฟันบน
UPPER TEETH RETAINER
2000
รีเทนเนอร์ฟันล่าง
LOWER TEETH RETAINER
2000
หมุดรากเทียมสำหรับงานจัดฟัน
MINI IMPLANT FOR ORTHODONTICS
4000
เฮดเกียร์
HEAD GEAR
2000
แนนส์
NANCE
2000
ลิงกวลโฮลดิ้งอาร์ค
LINGUAL HOLDING ARCH
2000
โพสทีเรียไบท์เพลน
POSTERIOR BITE PLANE
2000
จัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้ (ชิ้นละ)
REMOVABLE ORTHODONTIC APPLIANCE (PER PIECE)
4000
ปรับแต่งเครื่องมือถอดได้ (เดือนละ)
ADJUSTMENT OF REMOVABLE ORTHODONTIC APPLIANCE (EACH MONTH)
500
แอคติเวเตอร์
ACTIVATOR
5000
ปรับแต่งแอคติเวเตอร์ (เดือนละ)
ADJUSTMENT OF ACTIVATOR (EACH MONTH)
500
ปรับแต่งรีเทนเนอร์ (ทำจากเรา)
RETAINER ADJUSTMENT (FROM OUR CLINIC)
0
ปรับแต่งรีเทนเนอร์ (ทำจากที่อื่น)
RETAINER ADJUSTMENT (FROM OTHER CLINICS)
500
ถอดเครื่องมือจัดฟัน ทำจากที่อื่น (ครึ่งปาก)
REMOVAL OF DENTAL BRACES FROM OTHER CLINICS (HALF MOUTH)
1000
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟัน
NULL
1000